Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2022 21:02

Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Δορυφορική εικόνα που καταγράφηκε στις 14 Μαρτίου δείχνει τη λέξη "παιδιά" στα ρωσικά γραμμένη δύο φορές με μεγάλα γράμματα μπροστά και πίσω από το Περιφερειακό Θέατρο Δράματος του Ντονέτσκ στη Μαριούπολη. Δορυφορική εικόνα: 14 Μαρτίου 2022 © 2022 Maxar Technologies. ΠΗΓΗ: European Space Imaging. Analysis and graphics © 2022 Human Rights Watch.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Europe Solidaire Sans Frontières

Βασική πλατφόρμα

Εμείς, συλλογικότητες από κοινωνικά κινήματα, συνδικάτα, οργανώσεις και κόμματα της Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης, που είμαστε αντίθετοι στον πόλεμο και σε όλες τις νεοαποκιοκρατίες σε όλο τον κόσμο, θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα δίκτυο από τα κάτω, ανεξάρτητο από κάθε κυβέρνηση

ΓΙΑ

1. Υπεράσπιση μιας ανεξάρτητης και δημοκρατικής Ουκρανίας!

2. Άμεση απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από όλη την ουκρανική επικράτεια. Τον τερματισμό της πυρηνικής απειλής που προκαλείται από την κατάσταση ετοιμότητας των ρωσικών πυρηνικών όπλων και τους βομβαρδισμούς των ουκρανικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής!

3. Υποστήριξη της αντίστασης (ένοπλης και μη ένοπλης) του ουκρανικού λαού στην ποικιλομορφία του, με υπεράσπιση του δικαιώματός του στην αυτοδιάθεση!

4. Διαγραφή του εξωτερικού χρέους της Ουκρανίας!

5. Υποδοχή όλων των προσφύγων, χωρίς διακρίσεις, από την Ουκρανία και από αλλού!

6. Υποστήριξη του αντιπολεμικού και δημοκρατικού κινήματος στη Ρωσία και εγγύηση του καθεστώτος πολιτικού πρόσφυγα για τους αντιπολιτευόμενους του Πούτιν και για τους ρώσους φαντάρους που λιποτακτούν!

7. Κατάσχεση περιουσιών των μελών της ρωσικής κυβέρνησης, των ανώτατων κρατικών λειτουργών και των ρώσων ολιγαρχών στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Και οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κυρώσεις, με ταυτόχρονη προστασία των μη προνομιούχων πληθυσμών από τις επιπτώσεις τους.

Πέρα από αυτά, επίσης παλεύουμε, μαζί με τα ρεύματα που συμφωνούν με τους στόχους μας στην Ουκρανία και τη Ρωσία:

8. Για πυρηνικό αφοπλισμό παγκοσμίως. Ενάντια στη στρατιωτική κλιμάκωση και στη στρατιωτικοποίηση των συνειδήσεων.

9. Για τη διάλυση των στρατιωτικών συμμαχιών.

10. Για να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε βοήθεια προς την Ουκρανία δεν θα υπόκειται σε όρους λιτότητας του ΔΝΤ ή της ΕΕ

11. Ενάντια στον παραγωγισμό, το μιλιταρισμό και τον ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό για εξουσία και κέρδος, τα οποία καταστρέφουν το περιβάλλον και τα κοινωνικά και δημοκρατικά μας δικαιώματα.

Στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργήθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας επί μιας καθολικής αρχής: «Μια παγκόσμια και διαρκής ειρήνη μπορεί να βασιστεί μόνο στην κοινωνική δικαιοσύνη». Σήμερα πρέπει να προσθέσουμε και την περιβαλλοντική δικαιοσύνη καθώς και το κράτος δικαίου: παλεύουμε για την ειρήνη και την ισότητα, τις δημοκρατικές ελευθερίες, την κοινωνική και την κλιματική δικαιοσύνη, μέσω της συνεργασίας και της αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς.

Δηλώστε συμμετοχή στο δίκτυο: 

https://framaforms.org/membership-form-for-the-european-network-solidarity-with-ukraine-and-against-war-1647460588

European Network Solidarity with Ukraine and against war 

Basic consensus

We, collectives of social movements, trade unions, organizations and parties, from Eastern and Western Europe, oppose war and all neo-colonialism in the world, want to build a network from below, independent of any government.

Click here to join the network: https://framaforms.org/membership-form-for-the-european-network-solidarity-with-ukraine-and-against-war-1647460588

FOR

1. The defence of an independent and democratic Ukraine!

2. The immediate withdrawal of Russian troops from all Ukrainian territory. The end of the nuclear threat posed by the alerting of Russian nuclear weapons and the bombing of Ukrainian power plants!

3. Support for the resistance (armed and unarmed) of the Ukrainian people in its diversity, in defence of its right to self-determination

4. Cancellation of Ukraine’s foreign debt!

5. The non-discriminatory reception of all refugees - from Ukraine and elsewhere!

6. Support for the anti-war and democratic movement in Russia and the guarantee of political refugee status for opponents of Putin and for Russian soldiers who desert!

7. Seizure of the assets of Russian government members, senior officials and oligarchs in Europe and around the world; and financial and economic sanctions - protecting the disadvantaged from their effects.

Beyond that, we are also fighting, together with like-minded currents in Ukraine and Russia:

8. For global nuclear disarmament. Against military escalation and the militarisation of minds.

9. For the dismantling of military blocs

10. To ensure that any aid to Ukraine is not subject to IMF or EU austerity conditions

11. Against productivism, militarism and imperialist competition for power and profit that destroy our environment and our social and democratic rights.

At the end of the First World War, the ILO was founded on a universal statement: “A universal and lasting peace can only be based on social justice.” Today, we must add environmental justice and the rule of law: we fight for peace and equality, democratic freedoms, social and climate justice, through cooperation and solidarity between peoples.

 

Reseau Europeen Solidarite Avec L’ukraine Et Contre La Guerre

Consensus De Base

Nous, collectifs de mouvements sociaux, syndicats, organisations et partis, d’Europe de l’Est et de l’Ouest, opposé-es à la guerre et à tous les néo-colonialismes dans le monde, voulons construire un réseau par en bas, indépendant de tout gouvernement

POUR

1. La défense d’une Ukraine indépendante et démocratique!

2. Le retrait immédiat des troupes russes de tout le territoire ukrainien. L’arrêt de la menace nucléaire que constitue la mise en état d’alerte des armes nucléaires russes et le bombardement des centrales ukrainiennes !

3. Le soutien à la résistance (armée et non armée) du peuple ukrainien dans sa diversité, en défense de son droit à l’autodétermination

4. L’annulation de la dette extérieure de l’Ukraine !

5. L’accueil sans discrimination de tous les réfugié-e-s – d’Ukraine et d’ailleurs !

6. Le soutien au mouvement anti-guerre et démocratique en Russie et la garantie du statut de réfugié politique aux opposants à Poutine et aux soldats russes qui désertent !

7. La saisie des biens des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires et des oligarques russes en Europe et dans le monde ; et des sanctions financières et économiques - en protégeant les populations défavorisées de leurs effets.

Au-delà, nous luttons aussi, en lien avec les courants qui partagent ces objectifs en Ukraine et en Russie :

8. Pour un désarmement nucléaire global. Contre l’escalade militaire et la militarisation des esprits.

9. Pour le démantèlement des blocs militaires

10. Pour que toute aide à l’Ukraine échappe à l’emprise et aux conditions d’austérité du FMI ou de l’UE

11. Contre le productivisme, le militarisme et la concurrence impérialiste pour la puissance et le profit qui détruisent notre environnement et nos droits sociaux et démocratiques.

A l’issue de la première guerre mondiale, l’OIT a été fondée sur une affirmation de portée universelle : « Une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la justice sociale ». Aujourd’hui, nous devons ajouter la justice environnementale et l’état droit : nous luttons pour la paix et l’égalité, les libertés démocratiques, la justice sociale et climatique, par la coopération et la solidarité entre les peuples.

Cliquez ici pour le formulaire d’adhésion.

 https://framaforms.org/membership-form-for-the-european-network-solidarity-with-ukraine-and-against-war-1647460588

 

 

Европейская Сеть Солидарность с Украиной. Антивоенная платформа

Общий консенсус

Мы, сообщество гражданских движений, профсоюзов, организаций и партий с восточной и западной Европы, являемся противниками войны и какого-либо проявления неоколониализма в мире, желаем выстроить сеть с подчинением «снизу вверх», которая будет полностью независима от какого-либо правительства

ДЛЯ

1. Защиты независимой и демократической Украины!

2. Немедленного вывода российских войск со всей территории Украины. Пресечения угрозы ядерного удара, в условиях нахождения российского ядерного арсенала в повышенной боевой готовности и бомбардировок украинских атомных электростанций!

3. Поддержки (вооружённого и невооружённого) противостояния украинского народа в своём этнокультурном разнообразии, направленного на защиту своего права на самоопределение

4. Списания внешнего долга Украины!

5. Приюта всех беженцев из Украины и других стран без какой-либо дискриминации!

6. Поддержки антивоенного и демократического движения в России и гарантий статуса политического беженца для оппонентов Путина и российских солдат, которые сложат оружие (дезертируют)!

7. Конфискация активов членов правительства, высшего российского руководства и олигархов России в Европе и по всему миру; а также наложения на них финансовых и экономических санкций – таким образом защищая беззащитных людей от действий,

которые могут быть предприняты с использованием таких активов. Кроме этого, мы также продолжаем вести борьбу вместе с организациями единомышленниками из Украины и России по следующим направлениям:

8. За глобальное ядерное разоружение. Против военной эскалации и милитаризации сознания людей.

9. За демонтаж военных блоков

10. За то, чтобы никакая помощь Украине не приобрела признаков и не квалифицировалась как режим жесткой экономики по стандартам МВФ и Евросоюза

11. Против продуктивизма, милитаризма и империалистической конкуренции за власть и прибыли, которые уничтожают нашу окружающую среду, а также наши гражданские и демократические права.

ПослеокончанияпервоймировойвойныбылорганизованкомитетМОТповопросамсвободыобществ, основным лозунгом которого стало следующее выражение: «Долгосрочный мир во всем мире может удерживаться только на основах социальной справедливости». Сегодня, мы имеем дело ещё и с экологическим правосудием и верховенством права: мы сражаемся за мир и равенство, демократические свободы, социальную и климатическую справедливость, которые можно достичь путём сотрудничества и солидарности между народами.

https://framaforms.org/membership-form-for-the-european-network-solidarity-with-ukraine-and-against-war-1647460588

 

 

Європейська Мережа Солідарність з Україною. Антивоєнна платформа

Загальний консенсус

Ми, спільнота громадських рухів, профспілок, організацій і партій з східної та західної Європи, є противниками війни і будь-якого прояву нео-колоніалізму в світі, маємо бажання розбудовувати мережу з підпорядкуванням «знизу вгору», яка буде повністю незалежною від будь-якого уряду

ЗАДЛЯ

1. Захисту незалежної і демократичної України!

2. Негайного виведення російських військ з усієї території України. Покладення краю загрози ядерного удару, в умовах знаходження російського ядерного арсеналу у підвищеній бойовій готовності та бомбардування українських атомних електростанцій!

3. Підтримки спротиву (озброєного і неозброєного) українського народу в своїй етнокультурній розмаїтості, направленого на захист свого права на самовизначення

4. Скасування зовнішнього боргу України!

5. Прихистку усіх біженців з України та інших країн без будь-якої дискримінації!

6. Підтримки антивоєнного і демократичного рухів в Росії та гарантій статусу політичного біженця для опонентів Путіна та російських солдат, які складуть зброю (дезертирують)!

7. Захоплення активів членів уряду Росії, вищого керівного складу держави та олігархів в Європі та по всьому світові; а також накладення фінансових та економічних санкцій – таким чином захищаючи беззахисних людей від дій, які можуть спричинити такі активи.

Крім цього, ми також боремося разом з організаціями однодумцями з України та Росії задля досягнення наступних цілей:

8. Глобального ядерного роззброєння. Проти воєнної ескалації та мілітаризації свідомості людей.

9. За демонтаж військових блоків

10. За те, щоб жодна допомога Україні не набула ознак і не кваліфікувалася як режим суворої економіки за стандартами МВФ та Євросоюзу

11. Проти продуктивізму, мілітаризму та імперіалістичної конкуренції за владу та прибутки, які знищують наше довкілля, а також наші громадянські та демократичні права.

ПозакінченніпершоїсвітовоївійнибулозаснованокомітетМОПусправахсвободиспільнот, який взяв собі як засадниче гасло такий вислів: «Довготривалий мир в усьому світі може утримуватися лише на засадах соціальної справедливості». Сьогодні, ми мусимо додати ще й екологічне правосуддя та верховенство права: ми боремося за мир і рівність, демократичні свободи, соціальну та кліматичну справедливість, які можна досягнути шляхом співпраці та солідарності між народами.

 https://framaforms.org/membership-form-for-the-european-network-solidarity-with-ukraine-and-against-war-1647460588

 

 

Europees netwerk voor Solidariteit met Oekraïne en tegen de oorlog

Ons basisplatform

Wij, mensen en organisaties uit sociale bewegingen, vakbonden en partijen, uit Oost- en Westeuropa, tegenstanders van de oorlog en alle vormen van neokolonialisme in de wereld, willen van onderuit een netwerk opbouwen, dat onafhankelijk is van eender welke regering.

Wij komen op voor:

1. De verdediging van een onafhankelijk en democratisch Oekraïne.

2. De onmiddellijke terugtrekking van de Russische troepen van het volledige Oekraïense grondgebied.

Het stopzetten van de nucleaire dreiging die wordt gevormd door het in de alarmfase brengen van de Russische kernwapens en het bombarderen van Oekraïense kerncentrales.

3. Steun aan het verzet (gewapend en ongewapend) in al haar verscheidenheid van het Oekraïense volk, ter verdediging van haar zelfbeschikkingsrecht.

4. Kwijtschelding van de buitenlandse schuld van Oekraïne.

5. Onthaal zonder discriminatie van alle vluchtelingen, uit Oekraïne en elders.

6. Steun aan de democratische en anti-oorlogsbeweging in Rusland. Garandeer het statuut van politieke vluchteling voor alle opposanten tegen Poetin en voor Russische soldaten die deserteren.

7. Inbeslagneming van de tegoeden van Russische regeringsleden, hoge ambtenaren en oligarchen in Europa en de rest van de wereld; en financiële en economische sancties, waarbij de kansarmen worden beschermd tegen de gevolgen ervan.

Daarenboven, komen wij, samen met stromingen die deze doelstellingen delen in Oekraïne en Rusland, op voor:

8. Voor wereldwijde nucleaire ontwapening. Tegen militaire escalatie en de militarisering van de geesten.

9. Voor de ontmanteling van de militaire blokken.

10. Opdat elke hulp aan Oekraïne ontsnapt aan de greep en de bezuinigingsvoorwaarden opgelegd door IMF of EU.

11. Tegen het productivisme, het militarisme en de imperialistische concurrentie voor macht en winst die ons leefmilieu en onze sociale en democratische rechten vernietigen.

Na Wereldoorlog I werd de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) opgericht op basis van volgende universele verklaring: ‘Een universele en duurzame vrede kan enkel gesticht worden op basis van sociale rechtvaardigheid’. Vandaag moeten we daar ook ecologische rechtvaardigheid en de rechtsstaat aan toevoegen. Wij komen op voor vrede en gelijkheid, democratische rechten, sociale en klimaatrechtvaardigheid, door samenwerking en solidariteit tussen de volkeren.

 https://framaforms.org/membership-form-for-the-european-network-solidarity-with-ukraine-and-against-war-1647460588

 

 

Sieć europejska - Solidarność z Ukrainą i przeciw wojnie

Podstawowy konsensus

My, niżej podpisane kolektywy ruchów społecznych, związki zawodowe, organizacje i partie z Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej sprzeciwiamy się wojnie i wszelkim formom neokolonializmu na całym świecie. Chcemy zbudować oddolną sieć, niezależną od wszelkich rządów,

WOKÓŁ NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:

1. Obrona niepodległej i demokratycznej Ukrainy!

2. Natychmiastowe wycofanie rosyjskich wojsk z całego terytorium Ukrainy. Zażegnanie zagrożenia nuklearnego, jakie stanowi postawienie w stan gotowości rosyjskich sił jądrowych oraz bombardowanie ukraińskich elektrowni atomowych!

3. Wspieranie oporu (zarówno zbrojnego jak i w innych formach) stawianego przez naród ukraiński w całej swojej różnorodności - w obronie swego prawa do samostanowienia!

4. Umorzenie długu zagranicznego Ukrainy!

5. Przyjęcie wszystkich uchodźców bez żadnej dyskryminacji - z Ukrainy i z innych krajów!

6. Wspieranie antywojennych i demokratycznych ruchów w Rosji. Zapewnienie statusu uchodźców politycznych osobom sprzeciwiającym się Putinowi, a także zbiegłym żołnierzom rosyjskim!

7. Zajęcie aktywów członków rosyjskiego rządu, wyższych urzędników i oligarchów w Europie i na całym świecie; oraz sankcje finansowe i gospodarcze - ochrona osób poszkodowanych przed ich skutkami.

W dłuższej perspektywie, w powiązaniu z nurtami w Ukrainie i w Rosji podzielającymi te cele, walczymy również:

8. O ogólnoświatowe rozbrojenie atomowe. Przeciwko eskalacji działań militarnych i militaryzacji umysłów.

9. 0 likwidację bloków militarnych.

10. O to by wszelką pomoc dla Ukrainy uwolnić spod kontroli i polityk zaciskania pasa wymaganych przez MFW i UE.

11. Przeciwko produktywizmowi, militaryzmowi i imperialistycznej konkurencji w rywalizacji o władzę i zyski, które niszczą nasze środowisko naturalne oraz nasze prawa społeczne i demokratyczne.

Pod koniec pierwszej wojny światowej, Międzynarodową Organizację Pracy założono w oparciu o zasadę o uniwersalnym zasięgu: “Powszechny i trwały pokój może być oparty tylko na sprawiedliwości społecznej”. Dziś musimy dodać do tego sprawiedliwość ekologiczną. Dziś walczymy o pokój i równość, o sprawiedliwość społeczną i klimatyczną - poprzez współpracę i solidarność między narodami.

 https://framaforms.org/membership-form-for-the-european-network-solidarity-with-ukraine-and-against-war-1647460588

 

 

Red Europea Solidaridad con Ucraina y contra la Guerra

Consenso básico

Nosotros, colectivos de movimientos sociales, sindicatos, organizaciones y partidos, de Europa Oriental y Occidental se oponen a la guerra y a todo neocolonialismo en el mundo, Y quieren construir una red desde abajo, independiente de cualquier gobierno

PARA

1. ¡La defensa de una Ucrania independiente y democrática!

2. La retirada inmediata de las tropas rusas de todo el territorio ucraniano. ¡El fin de la amenaza nuclear que supone la alerta de las armas nucleares rusas y el bombardeo de las centrales ucranianas!

3. Apoyo a la resistencia (armada y no armada) del pueblo ucraniano en su diversidad, en defensa de su derecho a la autodeterminación

4. ¡Cancelación de la deuda externa de Ucrania!

5. Acogida no discriminatoria de todos los refugiados, tanto de Ucrania como de otros países.

6. ¡Apoyo al movimiento antiguerra y democrático en Rusia y garantía del estatus de refugiado político para los opositores a Putin y los soldados rusos que desertan!

7. Embargo de los bienes de los miembros del gobierno ruso, altos funcionarios y oligarcas en Europa y en todo el mundo; y sanciones financieras y económicas, protegiendo a los más desfavorecidos de sus efectos.

Más allá de eso, también estamos luchando, junto con corrientes afines en Ucrania y Rusia:

8. Por el desarme nuclear mundial. Contra la escalada militar y la militarización de las mentes.

9. Por el desmantelamiento de los bloques militares

10. Garantizar que cualquier ayuda a Ucrania no esté sujeta a las condiciones de austeridad del FMI o de la UE

11. Contra el productivismo, el militarismo y la competencia imperialista por el poder y el beneficio que destruyen nuestro medio ambiente y nuestros derechos sociales y democráticos.

Al final de la Primera Guerra Mundial, la OIT se fundó sobre una declaración universal: “Una paz universal y duradera sólo puede basarse en la justicia social”. Hoy debemos añadir la justicia medioambiental y el Estado de Derecho: luchamos por la paz y la igualdad, las libertades democráticas, la justicia social y climática, mediante la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.

 https://framaforms.org/membership-form-for-the-european-network-solidarity-with-ukraine-and-against-war-1647460588

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2022 21:25

Προσθήκη σχολίου

Το e la libertà.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια με υβριστικό, ρατσιστικό, σεξιστικό φασιστικό περιεχόμενο ή σχόλια μη σχετικά με το κείμενο.